Polityka prywatności

 

Dbając o prywatność swoich użytkowników, Administrator serwisu arta.olsztyn.pl oraz palaceidwory.pl nie przekazuje ich danych żadnym firmom i podmiotom  trzecim, nie wykorzystuje ich do rozsyłania korespondencji marketingowej (mailing), nie udostępnia ani nie wykorzystuje niezgodnie z przeznaczeniem danych zgromadzonych przez narzędzia do analizy ruchu na stronach.

 

Strona nie posiada mechanizmów zakładania kont, logowania a tym samym zbierania i przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów Studia ARTA znajdują się poniżej:

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.

 

 

1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę http://www.arta.olsztyn.pl oraz http://www.palaceidwory.pl jest Studio Wydawnicze ARTA Mirosław Garniec w Olsztynie, NIP 739-157-33-69, REGON: 510667962.

 

 

2. Z Administratorem można się skontaktować:

 

a) listownie, wysyłając pismo na adres ul. Reymonta 14/4, 10-334 Olsztyn;

 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: arta@arta.olsztyn.pl;

 

c) telefonicznie, pod numerem: +48 603 937 317

 

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu:

 

a) świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO;

 

b) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rozpatrywania reklamacji – w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO;

 

c) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami Klienta, związanych ze świadczeniem Usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

 

 

4. Klientowi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie i na zasadach wynikających z RODO:

 

a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

 

b) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

 

c) prawo sprostowania danych osobowych;

 

d) prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych;

 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

5. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, informatyczne oraz podmioty przetwarzające, z którymi administrator danych zawarł stosowne umowy na mocy art. 28 ust. 3 RODO.

 

 

6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

7. Długość okresu przechowywania danych osobowych przez Administratora zależy od celu ich przetwarzania oraz przepisów prawa, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Administrator będzie przechowywać dane:

 

a) do momentu wycofania zgody przez Klienta – jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta;

 

b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, – jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 

c) przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – jeżeli podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny;

 

 

8. Dane osobowe Klientów, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Studio ARTA przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

9. Podanie danych osobowych w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem strony WWW jest dobrowolne jednak niezbędne do umożliwienia Administratorowi realizacji usług.

 

 

10. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani przekazywane do państw spoza EOG.

 

 

 

 

Kontakt administracyjny:

Studio Wydawnicze ARTA

Mirosław Garniec

tel. 603 937 317

arta@arta.olsztyn.pl